Uitvoering Participatiewet 2019 in Oirschot door WSD

WSD wordt integraal onderdeel van de teams die de Participatiewet uitvoeren in Oirschot. Een informatieavond gaf inzicht in de voorbereidingen tot nog toe.
De gegeven presentaties gaven mij niet het vertrouwen dat de kwaliteiten van WSD worden toegevoegd aan bestaande Best Known Methods. Samenwerken en Leren moet, maar experimenteren mag niet ten koste gaan van de cliënten. Een dikke vinger van de opdrachtgever (wethouder / raad) aan de pols is geboden !

Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd als vervanging van WSW, jongerenzorg en een deel van de WAJONG wet. De wet regelt de ondersteuning van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeenten.  Twaalf gemeenten rond Boxtel hebben besloten de WSD bij de uitvoering hiervan een belangrijke rol te laten spelen. Zie de raadsinformatie brieven onder referenties.

De WSD is een speler op het gebied van arbeidsparticipatie en wil zijn kennis en kunde hierbij beschikbaar stellen. De WSD realiseert zich dat niet iedere gemeente dezelfde invulling nastreeft, maar ook dat standaardisatie van dienstverlening gewenst is. Daarom heeft WSD 3 serviceproducten gedefinieerd : 1) het cafetaria model 2) het 3D keten model en 3) hét participatiebedrijf model en gebruikt in plaats van het woord model, het woord prototype om aan te geven dat deze modellen nog volop in ontwikkeling zijn.

Op 7 november 2018 organiseerde WSD een raadsinformatiebijeenkomst in ’t Spectrum in Schijndel voor bestuurders, ambtenaren en raadsleden van de 12 gemeenten die gebruik willen maken van de diensten van WSD.

Hieronder de powerpoint slides van de presentaties :

Cafetariamodel
 • Een minimaal model, waarbij de gemeente uitsluitend die diensten inkoopt, die ze zelf niet of in onvoldoende mate  in huis heeft.
  (Vught)

 

3D ketensamenwerking

 • WSD neemt als vaste partner deel aan de lokale teams in het sociaal domein.
 • Indien er mogelijkheden zijn tot werk, wordt adequate dienstverlening ingekocht bij WSD.
 • De gemeente heeft de regie op de klant, het beleid, de uitvoering, en de financiering op alle gebieden van het sociaal domein.
 • De gemeente houdt de volledige zeggenschap en de regie over de budgetten op het terrein van het sociaal domein
  (Oirschot Best Boxtel Oisterwijk Nuenen Son en Breugel, St Michielsgestel)
Hét Participatiebedrijf
 • Garantie op werk of dagbesteding voor iedereen met een loonwaarde tot 80%.
 • Klantmanager wordt coach.
 • Ook aandacht voor het zgn. granieten bestand.
 • Scheiding doelmatigheid / rechtmatigheid.
 • Verbindingen maken binnen het sociaal domein.
  (Haaren, Meijerijstad)

Presentaties

In 3 sessies werd de essentie van de 3 modellen gepresenteerd door de projectleider die opgesteld staat om het model verder te ontwikkelen en te implementeren.

Er vielen mij de volgende zaken op :

 1. De voorzitter van de raad van Toezicht benadrukte dat de gemeenten unaniem de intentie hadden uitgesproken de WSD voor de uitvoering van de participatiewet in te schakelen en de aanwezigen werden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd hier invulling aan te geven en er een succes van te maken.
 2. Veel aanwezigen lieten blijken dat zij niet op de hoogte waren van inhoud van de modellen. Zij waren blijkbaar niet betrokken geweest bij de reeds gemaakte keuze voor de een of andere methode door hun gemeente (!).
 3. De presentaties van de drie modellen waren niet onderling afgestemd en niet opgesteld vanuit een centrale visie en lieten op essentiële punten raden naar de verschillen.  In de wrap-up werd dan ook afgesproken, dat dit zou worden gecorrigeerd, door de 3 modellen nogmaals te presenteren vanuit een standaard framework. De presentaties doen geen recht aan het eindrapport 6 Concept eindrapportage Koers WSD versie30-11-2016
 4. Het begrip prototype duidde enerzijds op de bereidheid gaandeweg in te gaan op de aanpassingswensen van de klant (de gemeente), anderzijds op onzekerheid hoe e.e.a. in te richten. Op mij kwam dat amateuristisch over.
 5. In de presentatie van het cafetariamodel werd niet goed duidelijk op welk detail niveau “bestellingen” konden worden gedaan en hoe de ermee verbonden kosten konden worden begroot / verrekend. De slides geven geen definitie van het model.
 6.  Bij de presentatie van 3D keten samenwerkings model neemt de WSD deel in de lokale teams en biedt adequate diensten aan op het gebied van arbeidsparticipatie. De gemeente is in de lead en bepaalt het beleid en de budgetten.
  Ik bleef achter met vragen als : Wat is de scope van de lokale teams ? Wie is de gemeente ? ISD ? LEV ? Welke voordelen en nadelen heeft het betrekken van WSD in lokale teams (in ieder geval veel kosten en overhead).
  In de presentatie werd het 4G model (Geluk, Gezondheid, Geld, Gezin, concept van Arena Consulting) als uitgangspunt genomen voor de begeleiding van klanten, hetgeen m.i. ver uitgaat boven de scope van de Participatiewet en daarmee tevens de kostenbeheersing zal bemoeilijken. De slides geven aan dat knelpunten weliswaar worden gezien, maar nog geen oplossingen bedacht sl 6 : Bij complexe problematiek is ”1 gezin, 1 plan, 1 regisseur” (nog) niet vanzelfsprekend / (nog) ingericht op zorg en ondersteuning en van nature wat minder op participeren en werk / Privacy-kwesties kunnen integrale dienstverlening in de weg staan).  Sl 7 & 8 geven me niet het vertrouwen dat voortgebouwd wordt op reeds aanwezige ervaring, maar dat men  bij 0 begint.
 7. De presentatie van hét participatiebedrijf  was gestoeld op het uitgangspunt dat coaching beter werkt dan dwang.  Het participatie bedrijf richt zich in eerste instantie op cliënten die weer aan het werk willen (de bovenste treden van de participatieladder). Medewerkers van het participatiebedrijf zijn gerekruteerd uit ISD en WSD personeel en hebben zich daarbij mentaal losgemaakt van hun eerdere rechtmatigheid- / doelmatigheidsframe.  Het model differentieert in 3 verschillende aanpakken :  Vitaal, Aktief, Werkt afgeleid van de participatie ladder.  Hoewel dit model goed aansluit op een moderne trend (coaching is beter dan dwang),  bleef enige reserve bestaan ten aanzien van het bereiken van mensen die zonder dwang niet te bewegen zijn.
 8. De modellen volgen elk een aanpak / proces. Voor een opdrachtgever (gemeente) is het proces belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat en de ermee gemoeide kosten. Het is voor mij onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht was voor het beschrijven, meten en rapporteren van het resultaat. De beste vergelijking van de 3 methodes zal achteraf plaatsvinden op basis van de resultaten die de verschillende gemeenten met de door hun gekozen methode hebben bereikt (proof of the pudding).
 9. De gegeven presentaties en de slides geven mij niet het vertrouwen dat voortgebouwd wordt op bestaande Best Known Methods aangevuld met kwaliteiten van WSD. Samenwerken en Leren moet, maar experimenteren mag niet ten koste gaan van de clienten. Een dikke vinger van de opdrachtgever (wethouder / raad) aan de pols is geboden !

Referenties

WSD Servicemodellen

Arena Consulting, 4G model
In opdracht van de WSD-groep optimaliseren we de ketensamenwerking in het sociaal domein. Dit doen we voor de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Best, Boxtel, Sint Michielsgestel en Haaren (Noord-Brabant). Nieuwkomers (ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd) zijn hierin een belangrijke doelgroep.

Raadsinformatiebrief over voortgang Participatiewet  15-12-2016
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 6 september 2016 heeft u als gemeenteraadnog gevraagd aan te geven wat er al in Oirschot is gedaan rondom de Participatiewet. Via deze raadsinformatiebrief brengt het college de gemeenteraad op de hoogte over de actuele ontwikkelingen en we beantwoorden de vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomst.

Raadsinformatiebrief Aanbesteding Sociaal Domein; van transitie naar transformatie (20-06-2017)
Op 13 juni 2017 heeft het college ingestemd met het aanbestedingsdocument Sociaal Domein. Hiermee is dus de stap gezet om te komen tot de organisatie en uitvoering van een integrale toegang Sociaal Domein Oirschot. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte van het proces en het vervolg.

Raadsinformatiebrief Sociaal Domein van transitie naar transformatie en doorontwikkeling (14-09-2017)

Raadsinformatiebrief over monitoring sociaal domein (18-12-2017)
Om iedere inwoner zich thuis te laten voelen werken we samen met de samenleving en zorgen we voor elkaar. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in deze samenwerking en zetten we ons actief in voor samenhang en zelfredzaamheid in de samenleving. Om het effect hiervan inzichtelijk te krijgen is er behoefte aan inzicht en sturing in het sociaal domein. Monitoring is een middel om grip te krijgen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en om te kunnen sturen op gewenste en bereikte resultaten. Op 19 september 2017 en 14 november 2017 is de Raadswerkgroep sociaal domein geïnformeerd over de voortgang van monitoring in het sociaal domein zoals wij die als college vormgeven. Hierin is een set aan indicatoren, het traject van de doorontwikkeling van de monitor en de doelstellingen in het sociaal domein gepresenteerd. Wij informeren u in deze brief over deze drie elementen. Tot slot geven we, conform de toezegging, in deze brief een toelichting op de toename van het aantal jeugdigen met jeugdzorg

Raadsinformatiebrief sociaal domein december 2017 (10-01-2018)
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de implementatie integrale toegang sociaal domein. In oktober hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd om u te informeren over de gunning aan de LEVgroep per 1-4-2018. Ook heeft u in oktober een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het implementatieplan. Hiermee investeren wij in het goed neerzetten van een robuuste, toekomst- en resultaatgerichte organisatie van het sociaal domein.

Raadsinformatiebrief over Integrale toegang sociaal domein (11-04-2018)
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van de implementatie integrale toegang sociaal domein. In december hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd om u te informeren over het implementatieproces voor de start van de LEVgroep per 1-4-2018. Wij willen u, zoals toegezegd, nu opnieuw informeren over het proces dat we lopen.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s